Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

01,,Ant saulelė vėl nuo mūs atstodama ritas" – taip ir šiandien mus įspėtų rūpestingasis Kristijonas Donelaitis, kaip tą darė dar aštuonioliktame amžiuje. Gamtos ratas sukasi ir jo reikia paisyti, nes žiūrėk - jau ne už kalnų šaltos lapkričio darganos, o gal ir aštrūs gruodžio speigų dantys. Bet iki tol į mūsų podėlių aruodus dar dosnusis rugsėjis ridena pilnus gėrybių vežimus, ir saulelė, rodos, nelabai skuba nuo mūsų atstoti: ji dažną dieną smagiai žeria savo šilumą, tačiau nuo medžių vis drąsiau sūkuriuodami pageltę lapai tarsi primena, kad visa tai jau neilgai. Bet vorai voreliai dar nenumezgė savo baltutėlaičių staltiesių ant Bobų vasaros stalo, reiškia, dar galime džiaugtis. Ir – ruošti vaišes tam stalui...
Taigi rugsėjo 12 d. visų seniūnijų seniūnai ir Bendruomenių centrų pirmininkai buvo pakviesti į rajono centrą pasitarti, kaip šiemet švęsime Derliaus šventę tokiu gražiu pavadinimu ,,Rudens voratinkliai". Su pasitarimo dalyviais susitiko ir savo rūpesčiais pasidalino rajono meras gerb. Juozas Bertašius ir šventės organizacinio komiteto pirmininkė vicemerė gerb. Rima Rauktienė bei Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja gerb. Augenija Kasparevičienė ir kiti asmenys. Prelegentai pasiūlė galimą šventės scenarijų ir pakvietė visus pasitarimo dalyvius bendrai diskusijai, kuri tikrai buvo produktyvi, ir joje gražiai ryškėjo būsimo renginio kontūrai.

Picture 102Keturnaujienos bendruomenės centras įregistruotas 2003 m.kovo 25d. Centro steigėjai buvo trys iniciatyvūs žmonės, kuriems buvo ne vis tiek, kaip gyvena keturnaujieniečiai, kokios yra ateities perspektyvos. Iniciatoriai buvo Aldona Narkūnienė, Angelė Jasaitienė ir Ričardas Janulaitis. 2003 m. kovo 12 dieną gyventojų susirinkime buvo priimtas sprendimas dėl bendruomenės steigimo, priimti įstatai, išrinkta valdyba iš penkių žmonių. Valdyba bendruomenės centro pirmininkės pareigas patikėjo Aldonai Narkūnienei, kuri jas vykdo jau 10 metų.
Bendruomenės veikla vyksta vadovaujantis įstatais. Pagrindiniai veiklos tikslai ir uždaviniai yra skatinti bendruomenės narius aktyviai visuomeninei veiklai, ypatingą dėmesį skiriant gyvenamosios aplinkos gerinimui, laisvalaikio užimtumo organizavimui bei socialinio kultūrinio gyventojų aktyvumo kėlimui, savitarpio paramos ir pagalbos skatinimui, vaikų užimtumo organizavimui, socialinės paramos organizavimui, atstovavimui gyventojų interesams valstybinėse ir savivaldos institucijose. Šiais įstatais vadovavomės iki 2012metų. Kadangi bendruomenių veikla išaugo, atsirado poreikis ją plėsti, reikėjo įstatus papildyti naujais punktais:plėtoti ryšius su analogiškomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje; rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms ir kt. Todėl 2012 m. įregistravome naujus įstatus. Bendruomenės narių skaičius išaugo iki 60-ties.

SAM 0641Kiekvienas žmogus artėjant jubiliejui susimąsto apie nueitą kelią, nuveiktus darbus, įmintas pėdas žemėje. Ką jis padarė, nuveikė, kad visiems, esantiems šalia, būtų geriau ir linksmiau gyventi.
Taip ir bendruomenei, įžengus į jubiliejinius metus, būtina apmąstyti kaip mums sekasi, kokie darbai pakylėja mus, kas mums sekėsi geriausiai, pasvarstyti apie ateities planus ir būsimus darbus. Mūsų bendruomenės centras įsikūrė 2003m. kovo 20 d. Bendruomenės centro įkūrimo iniciatorius buvo Šakių seniūnijos seniūnas Alfonsas Jakas ir visuotinio gyventojų susirinkimo dalyviai, Briedžių krašto gyventojai. Centro steigėjai – Aldona Markevičienė, Rimutė Čiužienė ir Virginija Snudaitienė.
Kalbant apie pradžių pradžią, bendruomenės centro kūrimo laikotarpį, galima įsivaizduoti, kad tai buvo pakankamai nelengvas darbas, tam reikėjo daug jėgų ir atsakomybės, ir pasišventimo. Bet reikia nepamiršti ir tai, kad tuo metu bendruomeniečiai degė begaliniu noru sukurti centrą, viskas buvo nauja, nepatirta ir įdomu. Įsikūrus bendruomenei, kaimas tarsi atgijo, pasirodė, kad bendruomenės nariai turi gebėjimų imtis iniciatyvos ir vaidinti aktyvų vaidmenį, skatindami savo pačių gerovę, mielai talkino renginių, talkų, įvairių akcijų metu. Kiekviena veikla atrodė labai reikšminga ir naudinga. Vietos ūkininkų jėgomis parke pastatyta vasaros estrada, gyventojų iniciatyva ir lėšomis įruošta šarvojimo salė, įsigyta 50 kg baltakakčių amūrų, kurie buvo paleisti dviejuose parko tvenkiniuose (užimančiuose 1,3 ha teritorijos), tam, kad išvalytų tvenkinius nuo žolių, organizuojamos Joninių ir Darbų pabaigtuvių šventės.

IMGP2386Vasario 22 dieną viešbutyje "Europa Royale Marijampolė" vyko SUVALKIJOS turizmo verslo misijos kontaktų mugė, kurioje dalyvavo: apgyvendinimo, maitinimo, kultūrinių, turistinių paslaugų ir pramogų teikėjai, regioninių parkų atstovai, vietos savivaldybių atstovai. Kontaktų mugės metu paslaugų teikėjai turėjo galimybę susitikti ir pristatyti savo paslaugas pagrindiniams vietinio ir atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams, konferencijų ir renginių organizatoriams, turizmo informacijos centrų atstovams.
Renginyje be apskrities spaudos atstovų dalyvavo ,,Verslo žinios", žurnalas "Kelionės ir pramogos" ir kt.
Kontaktų mugės metu konferencijų salėje buvo priskirtas stalas su lentele, kurioje nurodytas paslaugų teikėjo pavadinimas ir išdėliota informacinė medžiaga. Prie šio stalo laisva forma galima buvo bendrauti su atvykusiais paslaugų pirkėjais.
IMGP2387Kontaktų mugėje buvo pristatyta Gelgaudiškio BC ,,Atgaiva", Panovių kaimo BC ir Ritinių BC veikla turizmo ir pramogų verslo srityje.
Vyko prezentacijos:
» Marijampolės TIC prezentacija (www.nemunas.info)
» Kauno rajono TIC prezentacija (www.turizmo-info.lt)
» Vilkaviškio TVIC prezentacija (www.vilkaviskisinfo.lt)
» Šešupės Euroregiono TIC prezentacija (tic.sesupe.lt)
Renginyje dalyvavo ir kalbėjo Marijampolės mero pavaduotojas Sigitas Valančius ir Valstybinio turizmo departamento atstovė Ieva Druktenė bei apskrities TIC vadovai.

BCA informacija

011Apie smulkųjį verslą ir didesnes verslininkystės galimybes nemažai kalbama ir rašoma, dalijamasi patirtimi. Tačiau, kad tuo susidomėtų kaimo bendruomenės, kurios geriausiai žino, ko reikia jų kaimo žmonėms ir kokios jų galimybės, lapkričio 8 dieną buvo suorganizuotas seminaras. Atvyko lektoriai iš Žemės Ūkio Rūmų kooperacijos ir kaimo plėtros skyriaus Gytis Viršila ir Sigita Grigaliūnienė. Gytis Viršila nagrinėjo temą „Kooperacijos esmė, principai, formos, nauda kooperacijos dalyviams."

Dar daugelis žmonių nesupranta kooperacijos esmės. Galima teigti, kad labiausiai kooperacijos plėtrą stabdo žmonių pasyvumas ir nepasitikėjimas, kurį lemia tai, kad žmonės mažai gilinasi apie kooperatinės veiklos galimybes ir privalumus, žmonėms trūksta informacijos ir galimybių ja pasinaudoti, nėra lyderių, kurie turėtų ne tik patirties žemės ūkio srityje, bet išmanytų ir verslą. Skatinant kooperaciją nemažiau svarbus ir švietimas, konsultavimas, mokymas, pagalba rengiant dokumentus.

Kooperacijos teikiama nauda: gaunamos didesnės pajamos už parduodamus produktus bei galimybė pigiau nusipirkti gamybos priemones, didesnės galimybės sudaryti ilgalaikes sutartis su pirkėjais, gaunamas prioritetas siekiant pasinaudoti ES struktūrine parama. Be didelių investicijų sukuriamos papildomos darbo vietos darbingiems kooperatyvo nariams, turima daugiau laiko gamybai ir poilsiui, tai gerina kaimo socialinę padėtį.

Vyko individualios konsultacijos tema „Kooperacijos esmė, principai, formos, nauda kooperacijos dalyviams."

Lektorė Sigita Grigaliūnienė gvildeno „Sociokultūrinė veikla kaimo bendruomenėse". Daug dėmesio skyrė 02tradiciniams amatams. Filmuota medžiaga plačiai išaiškino kaip sodominti kaimo žmones senaisiais amatais, kaip juos sertifikuoti ir kodėl to reikia. Karštai diskutavo visi seminaro dalyviai, nes tema buvo visiems arčiau širdies. Dalis klausytojų apie senuosius amatus daug girdėjo ir matė savo senelių ir prosenelių darbus.

Po seminaro kilo mintis: ar grįžę į savo bendruomenes sugebėsime narius sudominti užsiimti amatininkyste, ar ne per sunkus uždavinys šiandien kaimo žmogui? Ar įdėtos lėšos ir idėjos nenueis vėjais, nes mažai kam reikia rankų darbo ir širdies reikalaujančios produkcijos todėl, kad ji gerokai brangesnė už pramoninę.

O.Rakauskienė, BCA sekretorė

ŠAKIŲ BENDRUOMENIŲ CENTRŲ ASOCIACIJA

Už dalyvavimą savanoriškoje veikloje ir šios veiklos sklaidą tarp žmonių, per bendrystę ieškančių šviesios, turiningos ir prasmingos gyvenimo kaitos kiekviename Lietuvos žemės kampelyje apdovanoja Padėkos raštais bei suvenyrais šiuos bendruomenių centrų atstovus:

1. GENĘ ŽUKAUSKIENĘ - Baltrušių bendruomenė;

2. ALDONĄ GERDVAITIENĘ -Sudargo bendruomenės centras;

3. LINĄ RIMKŪNAITĘ - Plokščių bendruomenės centras;

4. RIMĄ LAUKAITIENĘ - ,,Tėviškės" bendruomenės centras;

5. ROMUTĘ PEČKIENĘ - Janukiškių bendruomenės centras;

6. KRISTINĄ PAPLAUSKIENĘ – Mikytų bendruomenės centras;

7. VIRGINIJĄ SUTKUVIENĘ - Tarpučių bendruomenės centras;

8. ASTĄ JAKAITIENĘ - Gotlybiškių bendruomenės centras;

9. VIDĄ CIKANĄ - Lukšių bendruomenės centras;

10.TERESĘ ULINSKIENĘ - ,,Tėviškės" bendruomenės centras;

11. RENATĄ BASTIENĘ - Voniškių bendruomenės centras;

12. ROMĄ MILIŲ – Veršių bendruomenės centras;

13. ILONĄ ŠEFLERIENĘ - Gelgaudiškio bendruomenės centras ,,Atgaiva" ;

14.GENĘ ŽILINSKIENĘ - Gelgaudiškio bendruomenės centras ,,Atgaiva" ;

15. LIJANĄ BARONAITIENĘ - Barzdų bendruomenės centras;

16. IRENĄ JURKŠIENĘ – Panovių kaimo bendruomenės centras;

17. DAIVĄ NAUJOKIENĘ – Kriūkų bendruomenės centras;

18. RAMUTĘ DOVIDAITIENĘ – Slavikų bendruomenės centras;

19. DAIVĄ PUIDOKIENĘ – Gerdžiūnų bendruomenės centras.

Pirmininkė G.Šnirpūnienė

RĖMĖJAI:Lietuvos kaimo tinklasZemes ukio pletros fonas

Joomla templates by a4joomla