Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

SveikinimaiNors bendruomenė ir bendrystė - artimi, panašūs žodžiai, bet jų reikšmę galima suprasti tik išgyvenus, patyrus, pabuvus bendroje veikloje.
Bendruomenė – tai atitinkamos teritorijos kūrinys. Tai tarsi šviesos kibirkštėlė, kuri nori skleisti gėrį, grožį, bendrystę.
Šios aktyvios nevyriausybinės organizacijos mūsų miesteliuose bei kaimuose yra labai svarbios. Bendruomeniečiai puikiai žino savo gyvenamųjų vietovių problemas ir savo veikla jie gali prisidėti prie tos ar kitos bendruomenės gyvenimo kaitos. Susitelkę, susiklausymu besivadovaujantys gyventojų kolektyvai daro žmonių gyvenimą kultūringesnį, jautresnį ir emociškai turiningesnį bei turtingesnį, o tai reiškia - ir įdomesnį.
Su panašiomis mintimis gyvavimo dvidešimtmetį sutinka ir mūsų rajono trys bendruomenių centrai: Gelgaudiškio „Atgaiva“, Valiulių bei Kriūkų.
Pirmojo rajone Gelgaudiškio bendruomenės centro „Atgaiva“ įregistravimas 2002 metų vasario 1d. buvo teigiamas pokytis Šakių rajono pilietinei visuomenei. Pavyzdys užkrečiantis. Tų pačių metų vasario 12 d. įregistruojamas Valiulių bendruomenės centras, o balandžio 3 d.- Kriūkų bendruomenės centras. Ypač derlingi 2003 metai: užregistruojama net 15 bendruomenės centrų. Ateinančiais 2023 metais dvidešmtmetį kartu su Bendruomenių centrų asociacija švęs 15 bendruomenės centrų.
Gyventi bendrystėje – tai gyventi kitiems, dėl kitų, nes gyvenimo tikrumas yra mažume, o paprastumas ‒ tikrasis grožis. Tokio paprasto ir mažo apimtimi, bet didelio ir gilaus savo gerąja poveikio galia visiems linkime patirti nuolat. Su jubiliejumi!

BCA taryba

metinė atsiskaitomybėMetinės ataskaitos tvirtinamos per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
Organizacijos veiklos ataskaitoje yra PRIVALOMA informacija, kuri išvardinama NVO steigimą reglamentuojančiuose įstatymuose (asociacijų, labdaros ir paramos fondų ir viešųjų įstaigų).
Net jeigu jokios veiklos laikinai nebuvo vykdyta – teikiamos nulinės finansinės ataskaitos ir visi šie išvardinti punktai privalo būti jūsų veiklos ataskaitose.
Be to, visi dokumentai turi būti su vadovo parašu !
Jeigu neketinama veiklos atkurti, tuomet patartina tokį juridinį asmenį tiesiog išregistruoti.
NVO plėtros įstatyme įtvirtinti nauji reikalavimai pagal kuriuos finansavimas NVO neskiriamas, o paskirtas turi būti grąžintas nepateikus finansinių ataskaitų rinkinio.
Netinkamai parengta ir pateikta veiklos ataskaita = nepateikta ataskaita !
Mieli NVO vadovai, neperleiskite metinės atskaitomybės pateikimo ant buhalterių pečių, nes dažnu atveju bus įkeltas buhalterinis dokumentas su pavadinimu „Veiklos rezultatų ataskaita“.

BCA informacija

Slavikai iš viršausSumanus (SMART) kaimas – tai modernus, iniciatyvus, pažangus, orientuotas į pokyčius kaimas, gebantis pasinaudoti savo stipriosiomis pusėmis ir galimybėmis, atviras naujovėms ir inovatyvioms technologijoms, galinčioms pagerinti gyvenimo kokybę.
Sumaniesiems kaimams, kaip rodo tyrimo duomenys, būdingi geri gyventojų elektroninio raštingumo įgūdžiai, socialinių ir kitų paslaugų prieinamumas, novatoriški ir integruoti sprendimai aplinkosaugos klausimais, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas, trumpųjų maisto tiekimo grandinių kūrimas, žiedinės ekonomikos principų taikymas žemės ūkio ir maisto atliekoms, verslo galimybių didinimas ir darbo vietų kūrimas, turizmui pritaikytas vietos kultūros paveldas bei kiti aspektai.
Siekiant, kad ateities Lietuvos kaimas būtų sumanus, vienas svarbiausių vaidmenų teks vietos veiklos grupėms (VVG), kurios geriausiai išmano vietines problemas, yra sukaupusios socialinį kapitalą – vietos gyventojų ryšius, pasitikėjimą bei turi patikimas administravimo struktūras ir patirtį.
Mokslininkų išvadose nustatyta, kad LEADER yra ideali priemonė besiformuojančiai Sumanių kaimų koncepcijai vietos lygmeniu paremti. Teikiant paramą Sumanaus kaimo projektams, prioritetas turėtų būti teikiamas plačiai partnerystei – kad niekas neliktų užribyje, žaliajai pertvarkai, aplinkosaugai, investicijų pritraukimui, skaitmeniniams sprendimams.
Sumanaus kaimo paramos priemonės bus įgyvendinamos pereinamuoju (2021-2022 m.) ir 2023-2027 m. laikotarpiu. Šiemet, pasitelkus VVG tinklą, planuojama parengti bendrą Sumanaus kaimo koncepcijos Lietuvoje projektą. VVG tinklas turėtų sutelkti aktyvius visų kaimo vietovių atstovus ir paskatinti sumanių idėjų, kurios galėtų tapti realiais projektais, kūrimą. Bus atrinkti iki 20 pilotinių Sumanių kaimų projektų, kurie bus įgyvendinti iki 2025 m. pabaigos. Tam numatyta 3,6 mln. Eur. 2023-2027 m. Sumanaus kaimo projektams įgyvendinti numatyta 15 mln. Eur. Projektus kvies teikti Nacionalinė mokėjimo agentūra.
Rengiant ir įgyvendinant Sumanaus kaimo vystymo projektus ypatingas dėmesys bus skiriamas partnerystei ir bendradarbiavimui – siekiama, kad projekte bendradarbiautų kelios kaimo vietovės ar net kelių savivaldybių kaimai. Projekte dalyvautų vietos bendruomenės, verslo, valdžios atstovai. Kadangi sumanių kaimų tema – nauja kaimo plėtros projektuose, į pagalbą projektus koordinuosiančioms VVG turėtų būti kviečiami mokslo atstovai bei kiti inovacijas pritaikyti gebantys asmenys.
Sumanaus kaimo priemonė turėtų prisidėti prie kaimo gyvybingumo, patrauklumo didinimo, kad kaimas taptų vieta, kurioje gera gyventi.

Pagal ŽŪM informaciją

Viešas asmuo2021 m. gruodžio 23 d. LR Seimas priėmė Visuomenės informavimo įstatymo pataisas, kuriomis nutarta detaliau apibrėžti, kokie asmenys bus laikomi viešaisiais asmenimis.
„Didelio pokyčio dėl viešojo asmens sąvokos patikslinimo NVO atstovai neturėtų pajusti. Esminis momentas asociacijų ir VšĮ vadovų detalizavimas: vietoje visų asociacijų vadovų, kurie dalyvavo visuomeninėje veikloje, dabar viešuoju asmeniu bus laikomi vadovai tiek asociacijų, tiek ir viešųjų įstaigų, kurios gavo valstybės/ savivaldybės finansavimą per pastaruosius 4 metus.
Tik, mano nuomone, viešasis juridinis asmuo netolygu kitam viešam juridiniam asmeniui. Pavyzdžiui, visuomenei svarbu žinoti valstybės prezidento ar premjero sveikatos būklę, bet ar tokia informacija būtų aktuali apie NVO atstovą? Nors tai jau teisinė diskusija…” - pataisą komentavo NVO teisės instituto valdybos pirmininkas Rytis Jokubauskas.

Detalizuotas viešojo asmens aprašymas. Kas aktualu NVO atstovams:

1. Nuo šiol viešuoju asmeniu bus laikomas “valstybės tarnautojas, asmuo valstybės ar savivaldybės institucijoje dirbantis pagal darbo sutartį, jeigu jo priimami sprendimai ar veikla daro įtaką visuomenei, taip pat šiose institucijose sudarytų darbo grupių, komitetų, komisijų, tarybų ir kitų kolegialių institucijų narys, valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės ar įstaigos vadovas arba valdymo organo narys.”
2. Prie viešųjų asmenų taip pat bus priskiriamas politinės partijos valdymo organo arba rinkimų komiteto narys, kandidatas rinkimuose (viešojo asmens statusas išlaikomas ir po rinkimų laikotarpiu, kuris yra lygus vienai kadencijai tos institucijos, į kurią asmuo kandidatavo).
3. Į viešojo asmens sąvoką pateks juridinio asmens, kuris sudaro viešųjų pirkimų sutartis ir vykdo viešųjų pirkimų sutartis subrangovo teisėmis, vadovas arba dalyvis, turintis 1/4 ar daugiau balsų dalyvių susirinkime.
4. Taip pat asociacijos arba viešosios įstaigos, kurios per pastaruosius 4 metus yra gavusios valstybės ir (arba) savivaldybių finansavimą, vadovas arba dalyvis, turintis 1/4 ar daugiau balsų dalyvių susirinkime.
5. Viešuoju asmeniu bus laikomas ir visuomenėje žinomas fizinis asmuo, populiarus socialinių tinklų veikėjas arba tinklaraštininkas, formuojantis tikslinių visuomenės grupių nuomonę įvairiais klausimais ir (arba) už šią veiklą gaunantis pajamas, jeigu jų veikla turi reikšmės viešiesiems reikalams.
Galiojanti įstatymo suvestinė redakcija (nuo 2021-12-31)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.065AB8483E1E/asr

Pagal NVO koalicijos informaciją

01Dauguma bendruomenių sulaukė (o gal dar sulauks) laiško iš Registrų centro su raginimu užpildyti duomenis apie naudos gavėjus.
1. Bendruomeninei organizacijai jokios grėsmės (jei ji nevykdo nusikalstamos veiklos) dėl renkamos informacijos nėra, tai yra daroma, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ar teroristinės veiklos finansavimui ir tą padaryti privalu.
2. Įvairiose Europos šalyse, tai jau yra daroma. Tokios informacijos nepateikus, bankas gali užblokuoti jūsų banko sąskaitą, gali ir išvis atsisakyti teikti banko PASLAUGAS.
3. Tiems kam laiške nurodyta, kad patenka į pirmą etapą, reikėtų užpildyti duomenis per sausio mėn., tiems kas į antrą etapą - iki gegužės mėn., tačiau Registrų centras rekomenduoja, tai atlikti kuo greičiau.
4. Informacijos pateikimui jums būtinas ELEKTRONINIS PARAŠAS, paprasto prisijungimo per elektroninę bankininkystę nepakanka.
Pagal pateikiamą informaciją, kas tie naudos gavėjai, paprastai tariant, tai pirmininkas ir valdyba (jei tokia yra):
Kas yra naudos gavėjas, apie kurį duomenis reikia pateikti naudos gavėjų sąraše, JADIS naudos gavėjų posistemyje (JANGIS)?
1. Naudos gavėjas yra fizinis asmuo, kuris būdamas juridinio asmens savininku ir turėdamas daugiau kaip 25 proc. akcijų, pajų, įnašų ar(ir) balsų, gauna iš šio juridinio asmens veiklos naudą.
2. Taip pat naudos gavėju yra laikomas fizinis asmuo, kitais būdais kontroliuojantis juridinį asmenį, pavyzdžiui:
Turi teisę paskirti ir (ar) pašalinti juridinio asmens vadovą ir (ar) valdybos (ar kito kolegialaus valdymo organo) narius, teisę patvirtinti metinę finansinę ataskaitą, susijusią su dividendų išmokėjimu;
Turi teisę patvirtinti metinę finansinę ataskaitą, susijusią su dividendų išmokėjimu;
Turi teisę vetuoti juridinio asmens valdymo organų sprendimus;
Kitais būdais kontroliuoja juridinį asmenį per artimus giminystės, kitus asmeninius ar verslo ryšius (naudos gavėjas tiesioginės įtakos juridiniam asmeniui gali ir neturėti);
Turi galimybes naudotis ar gauti kitokią naudą iš juridiniam asmeniui priklausančio turto ir (ar) veiklos;
Kitais, aukščiau nepaminėtais, būdais kontroliuoja juridinį asmenį.
3. Naudos gavėju taip pat yra laikomas fizinis asmuo, kitomis teisėmis kontroliuojantis juridinį asmenį, pavyzdžiui, yra juridinio asmens:
Vadovas;
Valdybos (ar kito kolegialaus valdymo organo) pirmininkas;
Valdybos (ar kito kolegialaus valdymo organo) narys;
Kiti (vyresnysis vadovas).

Visą reikalingą informaciją jūs galite rasti jūsų bendruomenės LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ELEKTRONINIAME SERTIFIKUOTAME IŠRAŠE
Kam reikia du kartus tai pačiai institucijai pateikti tuos pačius duomenis, kurie jau ir taip atsispindi jų pačių išduodamame išraše sunku paaiškinti. Bet Registrų centro specialistų teigimu, tai atskira posistemė ir duomenys automatiškai iš vienos sistemos į kitą nepersikelia.
Jei turite klausimų, prašome juos užduoti interaktyvaus konsultavimo paslaugos interneto svetainėje Konsultacijų centro portale arba skambinti tel. (8 5) 2688 262.

Pagal NVO informaciją

Joomla templates by a4joomla